Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity.
Rozvoj technologické platformy NZIS — CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Synergické projekty

DRG Restart - Metodická optimalizace a udržitelná kultivace systému úhrad nemocniční péče v ČR

(CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002747)

Předmětem projektu je vytvoření a implementace manažerského informačního systému úhrad lůžkové péče (DRG), jehož zavedením dojde k vyšší efektivitě výkonu státní správy ve smyslu manažerského řízení, kontroly a optimalizace rozdělování finančních toků v oblasti zdravotnictví. Globálním cílem je vybudování dlouhodobé udržitelné datové, informační a personální základny pro optimalizaci a průběžnou kultivaci systému úhrad lůžkové péče v ČR.

V rámci projektu Rozvoj technologické platformy NZIS dojde k vytvoření podpůrných aplikací (aplikace pro správu číselníků, aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur), které mimo jiné budou udržovat i specializované číselníky MKN10 a číselníky vytvářené v rámci projektu DRG restart. Správná implementace těchto číselníků, včetně vhodně navrženého datového zázemí a úložiště (KA6), bude mít značný vliv i na synergický projekt DRG Restart.

http://www.drg-cz.cz/

Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. [cit. 2017-9-20]. Dostupné z: http://rozvojnzis.uzis.cz.

2017 Rozvoj technologické platformy NZIS | mapa serveru