Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity.
Rozvoj technologické platformy NZIS — CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Výstupy projektu

Dominantním výstupem klíčových aktivit bude nový analytický reporting, který významně rozšíří a ve většině oblastí zcela nově zavede klíčovou informační podporu pro instituce cílové skupiny. To cílové skupině umožní relevantními údaji a daty podložený výkon státní správy a agend v rámci optimalizace a plánování zdravotní péče.

Realizace projektu přinese též širší zapojení institucí cílové skupiny do komunikace se správcem NZIS, výstupy vygenerované projektem (zejména analytický reporting) budou institucemi využívány pro hodnocení a řízení segmentů zdravotní péče, která dané instituci náleží.

Dále dojde ke snížení administrativní zátěže resortu zdravotnictví a správních úřadů, zejména v oblasti resortních statistických zjišťování a řízení lůžkové péče. Analytické vytěžování dat zdravotních pojišťoven přinese kvalitativně zcela novou informační hodnotu a umožní redukci řady dosud vyžadovaných údajů u běžících agend a registrů.

Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. [cit. 2017-9-20]. Dostupné z: http://rozvojnzis.uzis.cz.

2017 Rozvoj technologické platformy NZIS | mapa serveru