Úvod

Národní zdravotnický informační systém (NZIS) je základní informační systém shromažďující dle zákona parametrické informace resortu zdravotnictví, přičemž data obsažená v NZIS jsou dále využívána pro řízení segmentu zdravotnictví. Obsahuje velké množství dat za dlouhé časové období, jejichž kvalita však nebyla nikdy systematicky prověřována. Data se často sbírala duplicitně, neefektivně, v řadě případů jsou sbírána data nepotřebná nebo dokonce zkreslená. Díky tomu je limitován správný výkon správy segmentu zdravotnictví, neboť data nemají potřebnou vypovídající schopnost a jejich sběr neadekvátně zatěžuje jednotlivé subjekty zapojené do systému reportingu. Rovněž vyhodnocení dat, nutných pro efektivní řízení segmentu zdravotnictví, je značně omezené.

Projekt Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity (Rozvoj technologické platformy NZIS) je proto zaměřen na metodický rozvoj registrů NZIS, zvýšení jejich informační kapacity a hodnoty a vývoj nezbytných podpůrných SW aplikací a komponent těchto registrů. Rozvoj registrů nabídne cílové skupině možnost využití stávajících cenných dat obsažených v NZIS, které v současné verzi systému není možné. Projekt rovněž zásadně přispěje k efektivnějšímu sběru dat, lepší utilizaci informací státní správou a celkovému rozvoji systému resortních registrů NZIS jako takových. Dalším řešeným problémem je tedy nedostatečná analytická a informační podpora cílových institucí, která je dosud z registrů NZIS poskytována, a díky které není využití dat NZIS pro potřeby řízení a optimalizace systému zdravotní péče dostatečné.