Cílová skupina

Cílovou skupinu v projektu Rozvoj technologické platformy NZIS tvoří zejména obce a kraje, organizační složky státu včetně justice a státní příspěvkové organizace. Součástí jsou samozřejmě zaměstnanci všech zmíněných institucí.  

Obce a kraje a jejich zaměstnanci

Zahrnuje všech 14 krajů včetně hl. m. Prahy, statutární města a zaměstnance zdravotnických zařízení zřizovaných kraji a městy. Díky projektu se zlepší efektivita kontroly a plánování těchto poskytovatelů zdravotní péče, procesy alokace finančních zdrojů do jednotlivých segmentů zdravotní péče, nastavení struktury zdravotní péče, standardizace indikátorů kvality a efektivity zdravotní péče a optimalizace sítě zdravotních služeb.

Organizační složky státu včetně justice a jejich zaměstnanci

Jedná se o Ministerstvo zdravotnictví ČR, ÚZIS a jejich zaměstnance. Díky zlepšení kvality analytických výstupů získaných z NZIS bude zajištěna vyšší efektivita kontroly a plánování poskytovatelů zdravotní péče, která se odrazí ve vyšší efektivitě výkonu státní správy a také v kvalitě poskytovaných zdravotních služeb. Výstupy projektu rovněž umožní zlepšení procesů alokace finančních zdrojů do jednotlivých segmentů zdravotní péče a nastavení struktury zdravotní péče i standardizaci indikátorů kvality a efektivity zdravotní péče a optimalizace sítě zdravotních služeb. Dále umožní postupný přechod k efektivní elektronizaci a automatizaci sběru dat v NZIS.

Státní příspěvkové organizace a jejich zaměstnanci

Konkrétně se jedná o Krajské hygienické stanice, přímo řízené poskytovatele zdravotních služeb – fakultní nemocnice, specializovaní poskytovatelé lůžkové zdravotní péče. ÚZIS jako správce NZIS získá díky projektu nové nástroje a metodiky pro zajištění sběru, analýzy a zejména interního hodnocení kvality předávaných dat. Správa dat NZIS bude schopna efektivněji plnit závazky ČR vůči ES a jiným mezinárodním institucím v oblasti zdravotnického zpravodajství. Ostatní členové této cílové skupiny budou mít díky projektu přístup ke kvalitnějším datům a nástrojům na jejich sběr a analýzy.