Plánované aktivity

Všechny plánované odborné aktivity směřují k naplnění globálního cíle, tedy k rozvoji informační kapacity Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a zvýšení efektivity státní správy prostřednictvím využití dat z registrů NZIS. Realizace projektu je rozdělena do dílčích aktivit, které jsou realizované vytvořeným odborným týmem či projektovou kanceláří. Zásadní klíčové aktivity v realizované v rámci projektu budou zejména:

  • Tvorba metodických dokumentů, standardizujících a sjednocujících postupy pro hlášení dat do NZIS. Jde zejména o inovované metodické dokumenty, které budou shrnovat zadávání a interpretaci údajů v registrech NZIS a které přinesou uživatelům jasný návod, jak data do registru hlásit a výsledné parametry interpretovat.
  • Návrh a vytvoření nástrojů pro webový analytický reporting pro cílové skupiny. Jedná se jednak o reporting ,,interní“, sloužící zejména pro vnitřní potřeby ÚZIS a MZ ČR, ale také o reporting ,,veřejný“, který bude specificky přizpůsobený pro dané cílové skupiny a bude navázán na Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb.
  • Revize a úprava kontrolních vazeb a datových standardů registrů NZIS a vazba na Datový standard MZ (DASTA). Pro každý registr budou revidovány kontrolní vazby mezi zadávanými položkami, budou dopracovány datové standardy registrů NZIS včetně číselníků a odpovídající dokumentace. Dojde také k návrhu postupů pro testování a hodnocení nemocničních informačních systémů ve smyslu kompatibility s datovými standardy NZIS.
  • Vytvoření podpůrných aplikací (aplikace pro správu číselníků, aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur), jejich průběžný update a provoz. Tato aplikace bude udržovat i specializované číselníky typu MKN10 a číselníky vytvářené v rámci synergického projektu DRG Restart.
  • Vybudování datového zázemí a úložiště, které umožní přijímat data od zdravotních pojišťoven, přičemž výstupy z této aktivity se s vysokou pravděpodobností (vázanou na legislativní proces) stanou základním kamenem nového Národního registru hrazených zdravotních služeb.
  • Vzdělávání a edukace realizována převážně formou pracovních setkání/seminářů se zaměstnanci jednotlivých subjektů cílové skupiny, využití konferencí a seminářů, kterých se zástupci cílové skupiny zúčastní. Osoby budou proškoleny v užívání aplikace analytického reportingu a budou podrobně seznámeny s obsahem jednotlivých možných reportů.
  • Publikační aktivity v rámci projektu dle pravidel programu, přičemž koordinaci a administraci projektu zajistí pracovníci projektové kanceláře. Na směřování projektu a řádnou administraci dále dohlédne Řídící výbor projektu, složený ze zástupců MZ ČR, MPSV ČR, MV ČR a řešitelů projektu (ÚZIS ČR).