Analytický reporting

Regionální zpravodajství NZIS

Účelem regionálního zpravodajství NZIS je poskytovat údaje o zdravotnictví a zdravotní situaci v krajích České republiky. Informace jsou podle způsobu zpracování rozděleny do dvou kategorií, tedy na statistické výstupy, analýzy a publikace.

http://reporting.uzis.cz/


Národní portál Systém hlášení nežádoucích událostí

Účelem centrálního systému hlášení nežádoucích událostí je nejen sledování jejich výskytu v klinické praxi a centrální hlášení, ale zejména snaha o metodickou podporu při jejich hlášení dle jednotné terminologie a uplatňování preventivních opatření – tedy účelných proaktivních ochranných strategií.

http://shnu.uzis.cz/


Interní webové reporty pro validaci dat NZIS

V rámci tohoto výstupu byly připraveny a naprogramovány interní webové reporty v MS Reporting Services, které slouží pro potřeby zaměstnanců ÚZIS ČR. Reporty byly napojeny přímo na živá data v registrech (po jejich anonymizaci) a umožňují tak bezprostřední kontrolu, zda jsou data do registrů zadávána zpravodajskými jednotkami v požadované kvalitě a zejména v předpokládaném počtu a v řádném termínu. Jedná se tedy převážně o provozní technický reporting. V rámci každého registru byly reporty sumarizovány do katalogu, dílčí výstupy jsou k nahlédnutí níže.

Katalogy reportů