Metodické materiály

Jednou z aktivit projektu Rozvoj NZIS je inovace metodik ke zdravotnickým registrům ÚZIS ČR. Tato inovace spočívá zejména ve standardizaci a sjednocení postupů pro hlášení klíčových dat do Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Inovované metodické dokumenty k registrům shrnují zadávání a intepretaci údajů v dílčích registrech NZIS a uživatelům by měly přinést jasný návod, jak data do registru hlásit a jak interpretovat výsledné parametry.

Metodiky byly připravovány dominantně kmenovými členy realizačního týmu (metodiky registrů) ve spolupráci s externími odborníky z řad odborných společností. Inovované dokumenty budou postupně, vzhledem k průběhu oponentur ze strany externích odborníků, zveřejňovány na webu ÚZIS ČR pod jednotlivými registry. Dostupné zde:

https://www.uzis.cz/registry

Aktualizovaná metodika je vždy umístěna v pravém menu pod položkou Závazné pokyny.

V rámci projektu jsou inovovány metodiky k následujícím 16 registrům ÚZIS ČR:

 • NRPZS - Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb
 • NOR – Národní onkologický registr
 • NRHOSP – Národní registr hospitalizovaných
 • LPZ – List o prohlídce zemřelého
 • NRROD – Národní registr rodiček
 • NRNAR – Národní registr novorozenců
 • NRVV – Národní registr vrozených vad
 • NRPOT – Národní registrů potratů
 • NRAR – Národní registr asistované reprodukce
 • NRKI – Národní registr kardiovaskulárních intervencí
 • NKR – Národní kardiochirurgický registr
 • NRKN – Národní registr kloubních náhrad
 • NRLUD – Národní registr léčby uživatelů drog
 • NRU – Národní registr úrazů
 • NRNP – Národní registr nemocí z povolání
 • NRPATV – Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství